دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده...


.


.


.


.


. نه واسه گوشی دو میلیونیش، واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده