لقمان را گفتند پارک دوبل از که آموختی؟


گفت از بانوان