یه روز اصفهانیه یه قصاب رو به خانه اش میبره تا گوسفندی را براش سر ببرد. 

به قصابه میگه

 دادا میخوام برام تیکه تیکش کونی

 با گوشتاش کباب درس کونم سر و پا وا روده آ مَعده را خُب تِمیز کون میخوام کله پاچه درس کونم پوسّشم باخودد نبر میخوام سجاده درس کونم

 با پشکلاشم میخوام کود درس کونم برا باخچا ، چِندرپلاساشم بزار میخوام برا گربا .

 اِلاى خیر بیبینى مهمتر از همه اسّخوناس ، خانومم میخواد سوپ درس کوند قُوّت بیگیرم.

 

گوسفنده چپ چپ نگاش میکنه، میگه: نیمیخوای صداما ظبط کنی بذاری برا زنگ موبایلد !؟ (sheep)(sheep)(sheep)