همیشه یادت باشه فقط یکی هست که به خاطر تو نفس میکشه

اونم دماغته