همانا به تجربه دریافته شده است :کسی که در رقص

بلند کردنش سخت است..نشاندنش به مراتب سختراست  :|