ما به یکی گفتیم خدا به زمین گرم بِزَنتت،

 

نام برده الان روی شن های سواحل آنتالیا داره آفتاب میگیره.

 

فک کنم سوتفاهم شده با خدا!!