اینایی که میخوان خودشونو از ارتفاع پرت کنن پایین و

خودکشی کنن

چرا با احتیاط میرن لبه ی ارتفاع؟

خو تو که قراره خودکشی کنی دیگه این لوس بازیا

چیه از خودت در میاری؟!!