ﺗﻮی ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﺪﯾﻦ، ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺲ ﻭﺍﺳﺶ!

یکی نیست بگه: ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺧﺮﮔﻮﺵ می‌دونستیم ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ گند زدی بهش؟!