به خواهرزادم خرما تعارف کردم برداشته میگه انشا ال... خرمای خودت
دایی .. !:'(