گل مراد میره پارتی با خانمی داشته میرقصیده بعد که شروع به حرف زدن میکنن ترکه میگه خانم چقدر دهنت بو بد میده زنه میگه دندون پزشکی بودم برام رو دندونم پل گذاشته ترکه میگه همون انگار یکی زیر پل ریده