مورد داشتیم روی شیشه دوغ نوشته :

دوغ 98% گازدار کربناته تزریقی گرماندیده همگن شده با طعم نعناع و ریحان بدون چربی و....

اخه لا مصب دوغه یا اورانیوم؟؟؟