قل مراد زمستون میره بیرون؛ 
یه اسب میبینه که از دماغش بخار میاد پیش خودش میگه : پس اسب بخار که میگن اینه !