به قل مراد میگن "تور" را تعریف کن؟ 

میگه: تور مجموعه سوراخهایی هستند که با طناب به هم وصل شده‌اند