قل مراد ماه رمضون میره خونه دوستش می خوابه 

دوستش بهش میگه سحر صدات کنم؟؟ 

می گه نه همون قل مراد صدام کنی بهتره!!