قل مراد عاشق خدا میشه، یه مسجد می‌کشه که از توش یه تیر رد شده