قل مراد  تو مسابقات رالی سراسری شرکت می کنه ... 
توی راه مسافر می زنه