قل مراد تو خیابون یه زنه رو ماچ می کرده پلیس میاد میگه چه غلطی داری می کنی؟ 
میگه: معلم کلاس اولمه