دختر است دیگر …

بعله از اتاق فرمان اشاره میکنن که پسر است ، فقط شبیه دختراست