عاشق راه رفتن خرچنگم

لامصب جوری راه میره که انگار دستهاشو شسته و داره میره اتاق عمل!!!