تو خوابگاه داریم شام می خوریم، غذا پریده گلوم دوستم به اون یکی میگه یکی بزن تو دهنش خفه شه !
.