بیمار : من فکر میکنم پشه ام !
دکتر : من دندون پزشکم؛ مطب روان پزشک رو به روی ماست …
بیمار : میدونم؛ الان اونجا بودم …
دکتر : پس چرا اومدی اینجا ؟
بیمار : مهتابیتون روشن بود !