رفیقم پفکبهم تعارف کرد دوتا برداشتم گفت خب دیگه بسه;برگشت دستش خورد به درخت نصفش ریخت.*کلید اسرار*