امروز رفتم سر قبر پدربزرگم دختره اومد رو قبر بغلی نشست بعد برگشت به من گفت فوت کردن؟ گفتم پ نه پ فردا امتحان ریاضی داره خودشو زده به خواب.