اگه گفتی گل مراد اینا به آسانسور چی میگن؟ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تاکسی دیواری