: یک کسی گفت قرائتی خوش به حالت! گفتم چرا؟ گفت هر شب تلویزیون نشانت می‌دهد. گفتم تلویزیون هر شب شغال را هم در راز بقا نشان می‌دهد!