یه بار 3نفر رفتن حموم بعد چند دقیقه 2نفر اومده بیرون بهشون گفتن:

 اون یکی کو جواب دادن:

چرک بود تموم شد

(-: