:(دخترا عاشق حرف میشن 

:(پسرا عاشق زیبایی 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی هر دوشونم دارن غلط زیادی میکنن :||

-_-آدم باس عاشق ولایت فقیه باشه…! 

>_<بگو مرگ بر آمریکا