آخه یکی نیست به این پشه ها بگه وقتی خون ما رو میخوری برو یه گوشه بتمرگ! از بس چرخ میزنی دوباره گشنت میشه دیگه! پدرمونو در آوردید بابا...!!!