پسر :عزیزم من اولین عشقتم؟ 

دختر : آره ولی چرا شما پسرا همه این سوالو میکنید؟