داشتم تو دریاچه ماهی میگرفتم یکی رد شد گفت داری ماهی میگیری گفتم
پ ن پ دارم به کرمه آموزش شنا میدم