می گن وقتی کریم پوست کفت(داداش کریستف کلمب) رسید به آمریکا سرش رو از پنجره کشتی بیرون کرد پرسید:داداش اینجا آمریکاست؟

سرخ پوسته گفت: پ نه پ ژاپونه ;

ما هم شلوار پامون نیست از خجالت سرخ شدیم