آیا میدانستید؟

نه آیا واقعامیدانستید؟

نه تو ارواح خاک آقاتان میدانستید؟

نه تو رو جون اموات عزیزتر از جانتان میدانستید؟

که سر کارید!!!