اگه همی گلهای خوش بوی دنیا رو هم به پات بریزم بازم کمه


...

...

آخه پاهات خیلی بو گند میده!