تا حالا دقت کردین همیشه خنده دارترین موضوعات زمانی به مغزتون میرسه که وسط مراسم ختم هستین