خرخون مجرم نیست، بیمار است.
بیایید با خرخون ها مثل بیماران رفتار کنیم
(ستاد حمایت از بیماریهای خیلی خیلی خاص