تعریف از خود نباشه .....ولی از جلوی هر مرکز خریدی که رد میشم درش برام باز میشه