دقت کردین سخت تر از در آوردن اولین برگ دستمال کاغذی

در آوردن اولین دونه شیرینی نخودچی از تو جعبه اس !!!

لامصب همه اش آرد میشه  :|