مله چیست ؟ آیا ابزاری برای بنایی و گچ بری است ؟
خیر . . .

تلفن جواب دادن منشی ایرانی با دماغ عملی !