یارو داشته با خدا رازو نیاز میکرده
یدفعه پرنده ای به شیشه میخوره
یارو میگه خدایا من دارم با تو رازو نیاز میکنم تو داری angry birdsبازی میکنی