ما به یکی گفتیم خدا به زمین گرم بزندت نامبرده الان داره تو سواحل قناری آفتاب میگیره

فک کنم با خدا سوء تفاهم پیش اومده