از قل مراد می پرسن قوی ترین حیوون چیه؟ 

می گه: مورچه

می گن: واسه چی مورچه؟ 

می گه: یک روز یه مورچه رفت تو پریز برق.. اومدم با میخ درش بیارم. یه لگدی به من زد که 6 متر پرت شدم عقب...