قل مراد دعا میکرده میگفته: خدایا مرا نیامرز ... 
ازش می پرسن چرا اینجوری دعا می کنی؟ 
میگه: دارم شکسته نفسی می کنم