+اکبر پراید خریدم …
-مدلش چیه ؟
+قرمز !
-گرون خریدی …